Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

W zarządzie Nadleśnictwa Drawno znajduje się prawie 20 tyś ha lasów.

Nadleśnictwo Drawno administracyjnie podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i jest położone we wschodniej jej części.

 Nadleśnictwo Drawno graniczy od strony północnej i północno – wschodniej z Nadleśnictwami Dobrzany, Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski, od strony południowej z Nadleśnictwami Głusko i Bierzwnik oraz z Drawieńskim Parkiem Narodowym. Od strony zachodniej z Nadleśnictwem Choszczno. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Drawnie przy ul. Kaliskiej 5 ( oddz. 141 i obręb Drawno).

Odległości od siedziby Nadleśnictwa do RDLP i poszczególnych organów administracji wynoszą w km:

-   RDLP w Szczecinie – 92

-   Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 92

-   Starostwo Powiatowe w Choszcznie – 25

-   Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim – 43

-   Urząd Miasta i Gminy Bierzwnik – 38

-   Urząd Miasta i Gminy Choszczno – 25

-   Urząd Miasta i Gminy Recz – 20

-   Urząd Miasta i Gminy Kalisz Pomorski – 13

Grunty Nadleśnictwa położone są w województwie zachodniopomorskim,

w powiatach choszczeńskim i drawskim. W kierunku wschód – zachód rozciągają się one od miejscowości Nowa Korytnica (oddz. 36 obrębu Dominikowo) do oddz. 230 obrębu Kiełpino, odległość w linii prostej wynosi około 28 km. W kierunku północ – południe od oddz. 3 do oddz. 236 obrębu Kiełpino odległość wynosi około 22 km.

Nadleśnictwo Drawno graniczy od strony północnej i północno – wschodniej z Nadleśnictwami Dobrzany, Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski, od strony południowej z Nadleśnictwami Głusko i Bierzwnik oraz z Drawieńskim Parkiem Narodowym. Od strony zachodniej z Nadleśnictwem Choszczno.

Obszar Nadleśnictwa Drawno charakteryzuje się rzeźbą nizinną równą. Wpobliżu cieków i zbiorników wodnych teren jest bardziej urozmaicony i tam możemy spotkać rzeźbę falistą i pagórkowatą. Największe różnice w wysokościach względnych posiadają leśnictwa Kiełpino i Kołki. Począwszy od północnego – zachodu i południowego – zachodu (do ok. 120 m n.p.m.) w kierunku wschodnim teren obniża się (do ok. 85 m n.p.m.). Różnica wysokości na terenie Nadleśnictwa pomiędzy najniżej położonym punktem ok. 75 m n.p.m. (w dolinie Drawy), a najwyższym punktem 135 m n.p.m. (oddz. 5 obręb Kiełpino) wynosi ok. 60 m.

Teren Nadleśnictwa Drawno charakteryzują trzy typy reliefu powierzchni:

-   teren nizinny równy o deniwelacjach nie przekraczających 5 m, zajmuje ok. 90% powierzchni  Nadleśnictwa,

-   teren nizinny falisty, którego deniwelacje nie przekraczają 10 – 15 m i stoki wzniesień mają małe nachylenia do 5%, zajmuje ok. 6% powierzchni Nadleśnictwa (leśnictwo Kołki i Żółwino),

-   teren nizinny pagórkowaty, którego wyniosłości tworzą pagórki, wały i garby o wysokości względnej do 20 – 25 m i nachyleniu stoków 6° - 30°, zajmuje około 4% powierzchni Nadleśnictwa (północno-wschodnia część leśnictwa Żółwino).

Wśród utworów geologicznych największą powierzchnię zajmują piaski i żwiry wodnolodowcowe sandrowe. Ich udział wynosi ponad 80%. 5,5% powierzchni Nadleśnictwa zajmują piaski zwałowe, ponad 4% torfy i około 4% piaski i żwiry wodnolodowcowe. Udział pozostałych utworów jest znikomy.

W Nadleśnictwie zdecydowanie dominują gleby rdzawe (RD), które stanowią – 82,7% wszystkich typów gleb. Pozostałe wyróżniające się znacznie mniejszym udziałem, to gleby antropogeniczne o niewykształconym profilu (AN) – 5,2%, gleby płowe (P) - 3,2%, gleby torfowe (T) - 2,9% oraz gleby murszowate (MR) -2,5%.

Znaczące powierzchniowo typy gleb i ich udział w Nadleśnictwie Drawno przedstawia się następująco:

1.       Gleby rdzawe (RD) – 82,73%,

2.       Gleby antropogeniczne (AN) – 5,17%,

3.       Gleby płowe (P) – 3,24%,

4.       Gleby torfowe (T) – 2,95%,

5.       Gleby murszowate (MR) – 2,53%,

6.       Gleby murszowe (M) – 1,63%,

7.       Gleby bielicowe (B) – 0,79%,

8.       Gleby brunatne (BR) – 0,41%,

9.       Gleby inne – 0,55%.

Struktura typów gleb

Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo. Lasy poprzeplatane są licznymi ciekami, jeziorami, bagnami i olsami. Do największych jezior oddziaływujących na stosunki wodne należą Trabun, Krzywe Dębsko, Adamowo, Nowa Korytnica, Dominikowo i Szerokie, a najważniejsze rzeki to Drawa, Korytnica, Słupica, Bagnica i Sitna. Wyjątek stanowi środkowa część ( około 90%) obrębu Dominikowo, charakteryzująca się terenem równinnym zbudowanym z łatwo przepuszczalnych piasków, żwirów wodnolodowcowych sandrowych, pozbawiona większych zagłębień terenu, jezior, bagien i wód płynących.

Sieć hydrograficzną Nadleśnictwa Drawno stanowią rzeki, liczne jeziora głównie przepływowe, oczka śródleśne oraz podmokłe, zatorfione obniżenia terenowe. Wody powierzchniowe zgodnie z „Podziałem hydrograficznym Polski" położone są w dorzeczu rzeki Odry.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa  znajduje się fragment Głównego  Zbiornika Wód Podziemnych Nr 125 - Zbiornik międzymorenowy Wałcz - Piła.

Dominują siedliska borowe które zajmują łącznie – 67,5 % powierzchni nadleśnictwa. Siedliska lasowe stanowią 29,0 % a olsy 3,0%  powierzchni leśnej Nadleśnictwa.

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, stanowi ponad 86,5 % powierzchni drzewostanów, oraz brzoza – 5,8 %. Większe znaczenie odgrywają jeszcze Ol 3,3%, Bk 1,5%, Db 1,4%. Udział innych gatunków jest mały, nie przekracza 1,5 % powierzchni łącznie

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa.

 Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to: konwalia majowa, storczyk krwisty, storczyk Fuchsa, storczyk plamisty, rosiczka okrągłolistna, kruszczyk błotny, bluszcz pospolity, przylaszczka pospolita, bagno zwyczajne, szafirek drobnokwiatowy, rukiew wodna, grążel żółty, nasięźrzał pospolity, śniedek baldaszkowaty, pływacz zachodni, barwinek pospolity kokorycz drobna, czosnek niedźwiedzi podkolan biały, listera jajowata, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, widłaki goździsty, spłaszczony i jałowcowaty.. Chronione są także najokazalsze  egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody.

 

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: jelenia, sarnę, dzika, zająca, lisa, jenota.  Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie wilka, wiewiórki i nocka dużego, a z częściowo chronionych – bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, błotniaki, krogulca , derkacza, uszatkę, dudka, , muchołówkę małą, wilgę  oraz bielika.

Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija zygzakowata i zaskroniec. Z płazów występują m.in. traszki, rzekotka drzewna, ropucha szara, a z owadów m.in. trzmiel, tęcznik, borodziej próchniak i ciołek matowy oraz biegacze. Występuje ponadto zalotka większa i czerwończyk nieparek.