Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

W myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, rezerwat przyrody to obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt, grzybów, oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Na terenie Nadleśnictwa Drawno znajdują się 2 rezerwaty przyrody.

·         Rezerwat przyrody „Grądowe Zbocze".

Rezerwat w obecnych granicach został utworzony dnia 31 października 2007 r. Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 76/2007 (Dz. U. Woj. Zach. z 2007 r. Nr 113, poz. 1932). Powstał on w wyniku powiększenia dotychczas istniejącego rezerwatu, powołanego Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP Nr 41, poz. 400
z 1996 r.). Wówczas ochroną objęto  powierzchnię 21,77 ha.

Ryc.14.  Położenie rezerwatu przyrody „Grądowe Zbocze". Rezerwat przyrody Grądowe Zbocze

Ryc. 15.  Fragment rezerwatu przyrody „Grądowe Zbocze" (Fot. z archiwum Nadleśnictwa).

Rezerwat położony w gminie Recz, w  powiecie choszczeńskim.

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu żyznego lasu liściastego oraz kompleksów źródliskowych wraz z procesami ich naturalnej dynamiki oraz związaną
z nimi cenną florą i fauną.

Na obszarze rezerwatu znajdują się dwa siedliska przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym, tj. źródliska wapienne (7220) oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe, olsy źródliskowe (91E0). W rezerwacie występują cenne utwory źródliskowe tzw. trawertyny stanowiące swoiste siedlisko życia wielu gatunków flory i fauny. Wśród flory rezerwatu występują gatunki roślin naczyniowych chronionych, zagrożonych i rzadkich, należą do nich m.in.: czosnek niedźwiedzi(Allium ursinum), obrazki plamiste(Arum maculatum), kokorycz drobna(Corydalis pumila),listera jajowata(Listera ovata),kopytnik pospolity(Asarum europaeum),kruszczyk szerokolistny(Epipactis helleborine), marzanka wonna(Galium odoratum), śniadek baldaszkowaty(Ornithogalum umbellatum),jarząb brekinia (
Sorbus torminalis)
oraz cenne gatunki grzybów: purchawica olbrzymia (Langermannia gigantea), gwiazdosz wzniesiony (Geastrum fornicatum), włosogwizd czarnogłowy (Geastrum melanocephalum), szmaciak gałęzisty (Sparassis crispa), smardz jadalny (Morchella esculenta) i zwierząt w szczególności: kumak nizinny (Bombina bombina), ropucha szara (Bufo bufo), rzekotka drzewna (Hyla arborea).

Rezerwat funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 19/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grądowe Zbocze” oraz Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2017 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grądowe Zbocze”. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 roku, rezerwat zajmuje obszar o łącznej powierzchni 33,28 ha.

 Rezerwat przyrody „Torfowisko Konotop".

Rezerwat w obecnych granicach został utworzony dnia 9 stycznia 2009 r. Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 4/2009(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 5, poz. 190). Powstał on w wyniku powiększenia dotychczas istniejącego rezerwatu, powołanego Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03.08.2007 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r. Nr 91, poz. 1563). Wówczas ochroną objęto  powierzchnię 51,97 ha, wyznaczono otulinę dla rezerwatu o powierzchni 229,87 ha.

Ryc.16.  Położenie rezerwatu przyrody „Torfowisko Konotop".

Ryc.17.  Fragment rezerwatu przyrody „Torfowisko Konotop" (Fot. z archiwum Nadleśnictwa)

Rosiczka pośrednia (Drosera intermedia) w rezerwacie przyrody „Torfowisko Konotop" (Fot. z archiwum Nadleśnictwa).

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie torfowiska pojeziernego wypełniającego rynnę wypłycającego się jeziora Konotop wraz z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin w tym: bażyny czarnej (Empetrum nigrum), skrzypu pstrego(Equisetum variegatum), selernicy żyłkowanej (Cnidium dubiom), turzycy bagiennej (Carex limosa), wełnianki szerokolistnej (Eriophorum latifolium), rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia), rosiczki długolistnej (Drosera anglica), rosiczki pośredniej (Drosera intermedia), narecznicy grzebieniastej(Dryopteris cristata), kruszczyka błotnego (Epipactis palustris), torfowców (Sphagnum) oraz zwierząt, w tym: żurawia (Grus grus) i brodźca samotnego (Tringa ochropus).

Na mocy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2016 r. rezerwat posiada, określone na 5 lat zadania ochronne. Rezerwat zajmuje powierzchnie 66,06 ha (w tym 40,49 ha znajduje się na terenie Nadleśnictwa Drawno).