Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.
 
Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy. Więcej informacji o łowiectwie..
 
Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Drawno prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity DZ. U. Nr 127 z 2005 r. poz. 1066 z późn. zm.)
 
 
Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.
 
Celem łowiectwa jest:
1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.
 
W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa zlokalizowanych jest 7 obwodów łowieckich. Dwa z nich to obwody wyłączone z wydzierżawienia stanowiące Ośrodek Hodowli Zwierzyny a pozostałe pięć obwodów jest dzierżawionych przez Koła Łowieckie.
Obwód nr 213 o powierzchni 5 304,40 ha (w tym pow. leśna – 3 823,85 ha) dzierżawi Koło Łowieckie ,,Wiarus Drawno".
Obwód nr 214 o powierzchni 6 030,88 ha ( w tym pow. leśna – 2 001,39 ha) dzierżawi Koło Łowieckie ,,Przyjaciele" z Drawna.
Obwód nr 215 o powierzchni 4 201,56 ha ( w tym pow. leśna – 2 241,48 ha) dzierżawi Koło Łowieckie ,,Cyranka" z Drawna.
Obwód nr 216 o powierzchni 3 970,63 ha ( w tym pow. leśna – 675,33 ha) dzierżawi Koło Łowieckie ,,Drawa" z Drawna.
Obwód nr 244 o powierzchni 2 847,38 ha ( w tym pow. leśna-597,81 ha) dzierżawi Koło Łowieckie ,,Dzik"
Obwody dzierżawione zajmują łącznie powierzchnię 22 354,85 ha, z czego 9 339,86 ha zajmują lasy.

W skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny wchodzą 2 wyłączone obwody zajmujące łączną powierzchnię 13 344,29 ha

 
-         część obwodu łowieckiego nr 241D o powierzchni 4 830,35 ha

-         obwód nr 245 o powierzchni 8 513,94 ha

 
Gospodarka łowiecka w OHZ Nadleśnictwa Drawno prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie, w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletni łowiecki plan hodowlany.
 
Plan wieloletni sporządza się dla sąsiadujących ze sobą obwodów łowieckich o zbliżonych warunkach przyrodniczych, zwanych dalej "rejonem hodowlanym", przy czym zasięg rejonu nie powinien być większy niż terytorialny zasięg działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. OHZ przy Nadleśnictwie Drawno należy do 8 rejonu hodowlanego.
 
Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany obejmuje:
- opis rejonu hodowlanego;
- gatunki zwierząt łownych występujących w rejonie;
- opis struktury wiekowej i płciowej zwierzyny grubej;
- gatunki występujących drapieżników;
 
Ponadto zawiera:
- kategorie obwodów wchodzących w skład rejonu;
- zasady i wytyczne dotyczące gospodarowania zwierzyną grubą i drobną;
- stan zagospodarowania rejonu hodowlanego;
- rodzaje i opis rozmiaru kłusownictwa;
- zadania w zakresie zagospodarowania obwodów łowieckich na okres obowiązywania planu.
 
Aktualny Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany sporządzony jest na lata 2007 – 2016 i uwzględnia cele oraz zadania łowiectwa.
 
W ośrodkach hodowli zwierzyny – oprócz polowania – realizowane są inne cele związane w szczególności z:
1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa;
2) prowadzeniem badań naukowych;
3) odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących;
4) hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk;
5) hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych;
6) prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.
 
Na terenie OHZ Drawno w ramach zagospodarowanie łowisk utrzymuje się 59,8 ha poletek łowieckich, 155,3 ha zagospodarowanych łąk i 22,2 ha pasów zaporowych. W łowisku utrzymywane są również urządzenia łowieckie: lizawki, ambony i  zwyżki.
W okresie zimowym prowadzi się dokarmianie zwierzyny. Na buchtowiskach wykładana jest karma, głównie buraki pastewne i kukurydza. Paśniki zaopatrywane są w siano a lizawki w sól. W celu ograniczenia szkód w uprawach polowych w okresie wiosenno-letnim na pasach zaporowych wykładana jest kukurydza.
 
Prace naukowe i badawcze:
W ośrodku Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Drawno prowadzone są badania naukowe z dziedziny gospodarki łowieckiej. Nadleśnictwo współpracuje z instytucjami naukowymi, jednostkami badawczo – rozwojowymi oraz towarzystwami naukowymi. Tematy prac realizowanych na naszym terenie to:
,,Badania parazytologiczne i nad poziomem mikroelementów u zwierzyny wolno żyjącej na terenie Nadleśnictwa Drawno" - Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Higieny Zwierząt i Profilaktyki;
 „Program inwentaryzacji wilka i rysia w Polsce" – Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży;
,,Ocena zagęszczenia populacji jeleniowatych i dzików, dynamika liczebności oraz zarządzanie populacjami kopytnych na terenie RDLP w Szczecinie w okresie obowiązywania wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego na lata 2008-2017 " – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu