Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczno-Gospodarcza

16 listopada br. w Kwaterze Myśliwskiej w Borowcu, odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza podsumowująca prace urządzeniowe zaplanowane na kolejne dziesięciolecie – lata 2022-2031.

Narada zwoływana jest przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W obradach udział biorą: Nadleśniczy, Kierownik Zespołu Ochrony Lasu, Kierownik jednostki sporządzającej projekt planu urządzenia lasu oraz Naczelnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych właściwi do spraw: urządzania lasu, stanu posiadania, zasobów, hodowli, ochrony, oraz użytkowania lasu.
W spotkaniu udział wzięli także: Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego, Naczelnik Wydziału Terenowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz przedstawiciel Zarządu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Jednym z ważniejszych celów Narady Techniczno-Gospodarczej jest uzgodnienie „Projektu planu urządzenia lasu” na kolejne dziesięciolecie oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”.

Podczas spotkania prowadzona jest także analiza zadań z zakresu gospodarki leśnej wykonanych
w mijającym dziesięcioleciu. Prace związane z hodowlą lasu, jego ochroną, zrównoważonym użytkowaniem, ochroną środowiska przyrodniczego mają ogromny wpływ na ekosystem leśny. 

Zabiegi gospodarcze są dostosowane indywidualnie dla każdego drzewostanu, uwzględniając potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego. Zadanie to jest niezwykle trudne, ponieważ wymaga szczegółowej analizy wszystkich elementów ekosystemu leśnego.

/Tekst: Julia Paszkiewicz/

/Zdjęcia: Sebastian Rymszewicz/