Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Drawno znajdują się 4 Obszary Chronionego Krajobrazu:

Ryc.21.   Położenie Nadleśnictwa Drawno na tle  Obszarów Chronionego Krajobrazu.

·         Obszar Chronionego Krajobrazu –„D"- Choszczno - Drawno.

Obszar istniejący od 1998 roku. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego         z dnia 15 września 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66/2009 r., poz. 1804).

  Tab.14.  Zestawienie powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu –„D"- Choszczno – Drawno.

„D"- Choszczno - Drawno

pow. obszaru [ha]

pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

pow. nadleśnictwa [ha]

%

powierzchni ogólnej Nadleśnictwa

 

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

Nadleśnictwo Drawno

24 520,00

12493,48

7220,32

34,20

6548,67

671,66

 

Celem powołania obszaru jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych
i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar położony w dorzeczu rzeki Iny, częściowo pokryty lasem, na terenie obszaru zlokalizowany jest rezerwat Grądowe Zbocze.

·         Obszar Chronionego Krajobrazu –„E"- Korytnica

Obszar istniejący od 1998 roku. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego         z dnia 15 września 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66/2009 r., poz. 1804).

Tab.15.  Zestawienie powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu „E"- Korytnica.

 

„E"- Korytnica

 

pow. obszaru [ha]

pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

pow. nadleśnictwa [ha]

%

powierzchni ogólnej Nadleśnictwa

 

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

Nadleśnictwo Drawno

3 550,00

874,02

801,91

3,80

782,65

19,26

 

Celem powołania obszaru jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych
i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar położony w dorzeczu rzeki Korytnicy, będącej lewym dopływem rzeki Drawy i prawie w całości pokryty lasem.Ochrona krajobrazu śródleśnej rzeki oraz fragmentów Puszczy Drawskiej. Bardzo malownicza dolina rzeki płynącej wśród sosnowych starodrzewi. Lasy są biotopami bielika i puchacza, rzeka - pstrąga. Zimą licznie spotyka się tu łabędzie krzykliwe.
W wytopiskowych zagłębieniach wśród lasów zachowało się kilka cennych torfowisk mszarnych.

·         Obszar Chronionego Krajobrazu –„F"- Bierzwnik

Obszar istniejący od 1998 roku. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego         z dnia 15 września 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66/2009 r., poz. 1804).

Tab.16.  Zestawienie powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu – „F"- Bierzwnik.

„F"- Bierzwnik

pow. obszaru [ha]

pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

pow. nadleśnictwa [ha]

%

powierzchni ogólnej Nadleśnictwa

 

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

Nadleśnictwo Drawno

28 500,00

3319,12

1344,81

6,37

1256,89

87,93

 

Celem powołania obszaru jest ochrona wartości przyrodniczych i wypoczynkowo       – rekreacyjnych. O walorach krajobrazowych terenu decydują głównie: jeziora, bogata rzeźba rynien glacjalnych, śródleśne torfowiska i łąki. Tereny te stanowią ostoje w odniesieniu głównie do herpetofauny i zwierzyny łownej. Obszar chronionego krajobrazu Bierzwnik charakteryzuje się dużymi walorami krajobrazowymi, w jego skład wchodzą porośnięte lasami równiny sandrowe poprzecinane rozległymi rynnami glacjalnymi z licznymi jeziorami.

·         Obszar Chronionego Krajobrazu – „Dominikowo – Niemieńsko"

Obszar istniejący od 2000 roku. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała nr XIX/128/2000 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 22 grudnia 2000 roku.

Tab.17.  Zestawienie powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu – „Dominikowo - Niemieńsko".

„Dominikowo-

Niemieńsko"

pow. obszaru [ha]

pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

pow. nadleśnictwa [ha]

%

powierzchni ogólnej Nadleśnictwa

 

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

Nadleśnictwo Drawno

5 756,24

5705.25

3193,61

15,12

3126,87

66,74

 

Celem powołania obszaru jest zachowanie unikatowego przyrodniczo-kulturowego krajobrazu Polany Drawskiej i fragmentu Puszczy Drawskiej, zabezpieczenie korytarza ekologicznego doliny Słopicy (powiązanego z korytarzem ekologicznym Drawy o znaczeniu ogólnokrajowym) oraz zachowanie walorów turystycznych, wypoczynkowych
i krajoznawczych obszaru. Jest to dobrze zachowany, harmonijny krajobraz rolniczy
o wysokiej wartości przyrodniczej, wzniesienia kemowe z unikatową, ciepłolubną florą.