Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Do najcenniejszych gatunków zlokalizowanych w Nadleśnictwie należą:

·         pełnik europejski (Trollius europaeus),

·         obrazki plamiste  (Arum maculatum),

·         kukułka (storczyk) szerokolistna (Dactylorhiza majalis).

Obrazki plamiste- Arum macuratum (Fot. Bogdan Brodziński).

Do najcenniejszych gatunków zwierząt zlokalizowanych w Nadleśnictwie należą:

·         kumak nizinny (Bombina bombina),

·         rzekotka drzewna (Hyla arborea)

traszka grzebieniasta (Triturus cristatus).

 

 Kumak nizinny- Bombina bombina(Fot. z archiwum Nadleśnictwa).

Na terenie Nadleśnictwa Drawno występują również trzy strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania rzadkich gatunków ptaków takich jak bocian czarny Ciconia nigra (2) oraz bielik Haliaeetus albicilla (1).