Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Do najcenniejszych gatunków zlokalizowanych w Nadleśnictwie należą:

·         pełnik europejski (Trolius europeas),

·         obrazki plamiste  (Arum maculatum),

·          storczyk szerokolistny (Orchis latifolia).

Obrazki plamiste- Arum palaestinum (Fot. Bogdan Brodziński).

Do najcenniejszych gatunków zwierząt zlokalizowanych w Nadleśnictwie należą:

·         kumak nizinny (Bombina bombina),

·         rzekotka drzewna (Hyla arboreta)

traszka grzebieniasta (Ttriturus cristatuss).

 

 Kumak nizinny- Bombina bombina(Fot. z archiwum Nadleśnictwa).

W nadleśnictwie wyznaczono także strefę ochronną ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową dla Bielika (Haliaeetus albicilia)