Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.  
 
W przypadku Nadleśnictwa Drawno lasy narażone są na ujemne oddziaływanie kilku czynników, które mają pochodzenie:
- biotyczne, 
- abiotyczne,
- antropogeniczne.
 
Przeważnie się zdarza że szkodliwe działanie czynnika z jednej grupy pociąga za sobą działanie z innych grup, co w efekcie powodować może olbrzymie straty w lasach. Osłabienie drzew przez szkodniki pierwotne, zanieczyszczenie środowiska, brak wody stwarza dogodne warunki dla ataku szkodników wtórnych, grzybów pasożytniczych. Niestety najbardziej podatna na zagrożenia jest sosna pospolita, co wynika z jej właściwości ekologicznych oraz panowania w lasach na nizinach.
 
 Zagrożenia biotyczne
Spośród czynników przyrody ożywionej największe szkody wyrządzają:
zwierzyna płowa;
grzyby;
owady.
 
Zwierzyna płowa
Bardzo ważne znaczenie gospodarcze szczególnie w drzewostanach w wieku do 20 lat (I klasa wieku) mają szkody wyrządzone przez jelenie i sarny, tj. zgryzanie i spałowanie (zdarcie siekaczami kory wraz z kambium). Narażone na zgryzanie są uprawy. Zgryzane są wszystkie gatunki, jednak największe szkody dotyczą gatunków domieszkowych, gdyż na poszczególnych uprawach zgryzane są często wszystkie osobniki. Do tych gatunków należą: dęby, modrzew, daglezja, lipy, jawor, wiązy, jesion. Przy dzisiejszym wysokim stanie liczebnym zwierzyny wydaje się konieczne grodzenie części młodych drzewostanów z gatunkami domieszkowymi. Spałowanie dotyczy starszych drzew (powyżej 5 lat) szczególnie uwidacznia się na sośnie i świerku. Miejscami spotyka się partie młodników, w których niemal każde drzewko ma ślady zębów. 
 
Ochrona drzewostanów skupia się głównie na profilaktyce – utrzymywanie wysokiej higieny lasu, właściwy skład gatunkowy upraw, grodzenie, stosowanie repelentów przeciw zgryzaniu, oraz osłonek. Ważnym elementem jest również utrzymywanie populacji jeleni na odpowiednim poziomie, co uczyni powstałe szkody gospodarczo znośnymi. W roku 2011 stany inwentaryzacyjne jelenia przekroczyły o 30% stany docelowe.
 
Na terenie nadleśnictwa zinwentaryzowano uszkodzenia powodowane przez zwierzynę na ogólnej powierzchni 716,89 ha (245 wydzieleń).
 
Grzyby
Najbardziej podatne na zagrożenia od grzybów patogenicznych są drzewostany na gruntach porolnych, zagrożone przede wszystkim przez korzeniowca wieloletniego.
Całkowitą powierzchnię występowania chorób powodowanych przez grzyby patogeniczne na terenie nadleśnictwa trudno jest ustalić, gdyż szkody występują z reguły pojedynczo i widoczne są w dłuższym przedziale czasowym. 
Na terenie nadleśnictwa zinwentaryzowano uszkodzenia powodowane przez grzyby na ogólnej powierzchni 206,80 ha (47 wydzieleń).
 
Owady 
Grupę owadów dzieli się na szkodniki pierwotne (liściożerne = foliofagi; uszkadzające łodygi i korzenie roślin) oraz wtórne (kambiofagi; ksylofagi) atakujące drzewa już osłabione. Szkody dotyczą głównie sosny zwyczajnej, w mniejszym stopniu innych gatunków lasotwórczych.
Szkody od owadów zinwentaryzowano na powierzchni 20,14 ha w 6 wydzieleniach. 
 
Bardzo ważnymi sprzymierzeńcami leśnika w walce z nadmiernym rozmnożeniem się szkodliwych owadów są ptaki. Aby poprawić ich warunki bytowania, wywieszamy w lasach budki lęgowe. Zimą, gdy panują trudne warunki, dokarmiamy również ptaki na masową skalę.
 
Duże znaczenie gospodarcze mają szkody powodowane przez zwierzynę (jeleń, sarna, łoś, dzik), którym zapobiega się w uprawach przez grodzenie, smarowanie repelentami, zabezpieczanie plastikowymi tubami oraz palikowanie cennych gatunków, a w młodnikach głównie przez zabezpieczanie sosny osłonkami plastikowymi. Zimą podczas wykonywania pielęgnacji młodników i drzewostanów pozostawia się zwierzynie ścięte gałązki na dwa – trzy tygodnie, co znacznie ogranicza spałowanie młodników.
 
Zagrożenia antropogeniczne
Nadleśnictwo Drawno  należy do II kategorii zagrożenia pożarowego. Największe natężenie występowania pożarów występuje wczesną wiosną, z powodu wypalania traw, oraz latem, ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ściółki. Dopiero jesienią zagrożenie pożarowe znacznie się zmniejsza.  Straty powstałe w wyniku pożarów często są niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej, następuje zubożenie przyrody.
 
Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne, takie jak: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i wilgotności powietrza. W sezonie palności codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego, podawany na godz. 9.00  i 13.00. Przy wystąpieniu III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się przez co najmniej pięć kolejnych dni wilgotności ścioły leśnej mierzonej o godz. 9.00  poniżej 10 proc. nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.
 
Przez tereny leśne nadleśnictwa przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – droga krajowa i wojewódzka oraz linia kolejowa, co przyczynia się do zwiększenia zagrożenia pożarowego. Problemem jest także bliskie sąsiedztwo wsi oraz łąk i pastwisk, z których część jest wiosną wypalana przez miejscową ludność. 
 
Największe zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest jednak nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez ludzi przebywających w lesie. Z ustawy o lasach wynika m.in., że w lasach i 100 metrów od nich nie można używać otwartego ognia.
 
Nadleśnictwo Drawno posiada system ochrony przeciwpożarowej złożony z punktu alarmowo-dyspozycyjnego przy biurze nadleśnictwa, dostrzegalni klasycznej oraz samochodu patrolowo-gaśniczego. Nadleśnictwo wyposażone jest też w sprzęt do gaszenia pożarów. Na terenie nadleśnictwa zlokalizowana jest sieć punktów czerpania wody oraz dojazdów pożarowych w celu zaopatrzenia wodnego samochodów gaśniczych. Posiadamy też dobrze zorganizowaną łączność bezprzewodową w celu szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia pożaru.