Wydawca treści Wydawca treści

Produkcja i sprzedaż sadzonek

Sadzonki produkuje się w specjalnie do tego celu przystosowanych fragmentach lasu, zwanych szkółkami leśnymi. Obiekty te podzielone są na kwatery, gdzie wzrasta materiał sadzeniowy. Szkółka Leśna Zdanów posiadają specjalną infrastrukturę, która umożliwia hodowlę sadzonek. Głównymi gatunkami są sosna zwyczajna, buk pospolity, dąb szypułkowy oraz bezszypułkowy, brzoza brodawkowata, świerk pospolity. Produkujemy także wiele cennych domieszek biocenotycznych. Należą do nich m.in. jarząb pospolity, jabłoń płonka, róża dzika, kalina koralowa, czereśnia ptasia oraz wiele innych. Jednocześnie prowadzimy sprzedaż detaliczną sadzonek. Zapoznaj się z naszym cennikiem, który znajdziesz poniżej.

Materiały do pobrania


Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem numer 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 roku, w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022 – 2023. Sprzedaż drewna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (związaną z przerobem drewna) odbywa się poprzez Portal Leśno-Drzewny www.zilp.lasy.gov.pl/drewno, na którym nabywcy po zarejestrowaniu się składają swoje oferty zakupu. Dodatkowo, Nadleśnictwo organizuje przetargi na drewno w serwisie www.e-drewno.pl, w których mogą brać udział zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Jeżeli chcesz kupić drewno, zapoznaj się z naszym regulaminem sprzedaży.

Regulamin kupna – sprzedaży w ramach

do sprzedaży detalicznej

1. Sprzedaż detaliczna przeznaczona jest dla konsumentów detalicznych.

2. Drewno z tej puli winno być rozchodowane kierunkiem 17.

3. Zgodnie z § 8 ust. 7 Zarządzenia nr 57 DGLP, „przy sprzedaży na podstawie cennika detalicznego obowiązuje uiszczenie należności za wydane drewno w formie przedpłaty”.

4. Ceny wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia są cenami służącymi do prowadzenia sprzedaży detalicznej.

5. Wymagane jest, aby pomiędzy zaewidencjonowaniem przychodu drewna w bazie SILP (po dokonaniu transferu) a wywozem z miejsca składowania upłynęło 3 dni robocze liczone od dnia przychodu drewna (przetransferowaniu do SILP) do dnia sprzedaży. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się odstępstwo od ww. zasady. Decyzje w tej sprawie podejmuje Nadleśniczy lub Zastępca Nadleśniczego.

6. Drewno przeznaczone do sprzedaży detalicznej podlega obligatoryjnej kontroli (100% surowca).

7. Przy pozyskaniu bez kosztów zabrania się ścinki drzew stojących.

8. Leśniczy upoważniony jest do sprzedaży surowca drzewnego S4 i M2 iglaste/liściaste.

9. Sprzedaż pozostałych GHG odbywa się w Nadleśnictwie Drawno przez złożenie w sekretariacie pisemnego zamówienia. Fakt wydania drewna udokumentowany jest przez wystawienie przez leśniczego kwitu wywozowego po wcześniejszej wpłacie za zakupione drewno w kasie nadleśnictwa. Wywóz w tym trybie następuje w każdy dzień roboczy w godzinach 7:00 – 15:00.

10. Sprzedaż w leśnictwach prowadzona jest w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 7:00 do 14:00. Sprzedaż w innych terminach możliwa jest po uzyskaniu zgody Nadleśniczego lub Zastępcy Nadleśniczego.

11. Wywóz drewna z lasu następuje najpóźniej w okresie 14 dni, licząc od dnia sprzedaży. W razie niemożliwości wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do nadleśnictwa (do Nadleśniczego lub Zastępcy Nadleśniczego) o wyznaczenie nowego terminu. Po tym terminie Nadleśnictwo nie odpowiada za zakupiony surowiec drzewny a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub całkowitej kradzieży zakupionego surowca drzewnego.

12. W przypadku nie wywiezienia zakupionego surowca w ciągu 3 miesięcy, drewno pozostaje do dyspozycji Nadleśnictwa.

13. Niedopuszczalne jest zjawisko nabywania drewna pod tytułem zakupu detalicznego, a faktycznie na cele handlowe po odpowiednim przerobie.

14. Sprzedawca Nadleśnictwo Drawno informuje, że zasady dotyczące zbierania i przetwarzania danych związanych ze sprzedażą detaliczną w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Zawarte zostały w załączniku nr 3 do Decyzji nr 1 z dnia 11 stycznia 2021 r. sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Drawno”.