Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytki ekologiczne są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.).

Na terenie Nadleśnictwa Drawno znajduje się 18 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 96,68 ha.

Lp.

Nr

uchwały,

data

Dz.

Urz.

Woj.

poz.

Powierzchnia [ha]

Położenie

Nazwa i opis obiektu

kategoria gruntu,

walory

przyrodnicze,

zagrożenia, cel ochrony

Uwagi

ogólna

w wydz.

oddz.

gmina,

leśnictwo

Obręb Drawno

1.

Uchwała
Nr XVI/118/08
RG Bierzwnik
z dnia
11.09.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Zach.

Nr 85
2008 r., poz. 1793

0,25

0,25

375i

Bierzwnik

Barnimie

„Parszywe Bagno II”

Torfowisko przejściowe, częściowo przesuszone z żurawiną błotną.

Cel ochrony: ochrona ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

Objęcie ochroną cennych, podmokłych obszarów śródleśnych z wieloma stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

-

Uchwała
Nr XIV/92/2008
RM w Drawnie
z dnia
18.02.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Zach.

Nr 39
2008 r., poz. 809

2,56*

0,25

375j

Drawno

Barnimie

Pow. UE
wg. Uchwały wynosi
2,58 ha

0,78

394c

1,53

395b

2.

Rozporządzenie
Nr 9/95 Wojewody Gorzowskiego
z dnia
28.08.1995 r.

Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz. 58

9,48*

9,48

49d

Drawno

Prostynia

„Bagno Hassena”

Znacznie przekształcone torfowisko z pozostałościami roślinności bagiennej.

Cel ochrony: ochrona ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

UE podtrzymano Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30.03.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 1999 r., poz. 71)

Powierzchnia UE wg. aktu powołującego wynosiła
9,26 ha.

3.

Rozporządzenie Nr 14/98 Wojewody Gorzowskiego z dnia 10.12.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz. 268

4,16

4,16

316i

Drawno

Brzeziny

„Gack II”

Przesuszony mszar śródleśny, zdegradowany i zarastający sosną lub świerkiem.

Cel ochrony: ochrona ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

UE podtrzymano Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30.03.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 1999 r., poz. 71)

Powierzchnia UE wg. aktu powołującego wynosiła
4,16 ha.

4.

Rozporządzenie Nr 14/98 Wojewody Gorzowskiego z dnia 10.12.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz. 268

13,62

13,62

294k

Drawno

Brzeziny

„Gack I”

Dobrze zachowane torfowisko mszarne z mszarem dywanowym
i mszarem kępkowo-dolinkowym.

Cel ochrony: ochrona ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

UE podtrzymano Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30.03.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 1999 r., poz. 71)

Powierzchnia UE wg. aktu powołującego wynosiła
13,62 ha.

5.

Rozporządzenie Nr 14/98 Wojewody Gorzowskiego z dnia 10.12.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz. 268

4,88*

0,25

376h

Drawno

Barnimie

„Parszywe Bagno I”

Nieco przesuszone, ale stosunkowo dobrze zachowane torfowisko mszarne. Stanowiska cennych roślin.

Cel ochrony: ochrona ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

UE podtrzymano Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30.03.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 1999 r., poz. 71)

Powierzchnia UE wg. aktów powołujących wynosiła
6,45 ha.

2,76

377h

0,42

395f

1,45

396a

Rozporządzenie
Nr 9/95 Wojewody Gorzowskiego
z dnia
28.08.1995 r.

Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz. 58

1,59

1,59

377g

Drawno

Barnimie

6.

Rozporządzenie Nr 14/98 Wojewody Gorzowskiego z dnia 10.12.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz. 268

2,84

2,84

340c

Drawno

Brzeziny

„Gack III”

Przesuszony mszar śródleśny, zdegradowany. Obiekt i cały korytarz istotny dla zwierzyny łownej.

Cel ochrony: ochrona ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

UE podtrzymano Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30.03.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 1999 r., poz. 71)

Powierzchnia UE wg. aktu powołującego wynosiła
2,84 ha.

7.

Rozporządzenie Nr 14/98 Wojewody Gorzowskiego z dnia 10.12.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz. 268

0,91

0,91

25a

Drawno

Prostynia

„Bagno nad Pańskim”

Nadbrzeżny pas szuwarów, miejsce lęgów ptaków wodnych.

Cel ochrony: ochrona ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

UE podtrzymano Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30.03.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 1999 r., poz. 71)

Powierzchnia UE wg. aktu powołującego wynosiła
0,91 ha.

8.

Rozporządzenie
Nr 9/95 Wojewody Gorzowskiego
z dnia
28.08.1995 r.

Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz. 58

5,48

0,90

363g

Drawno

Brzeziny

„Brzozowe Bagna”

Pozostałości różnorodnych ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.

Cel ochrony: celem uznania za użytki jest ochrona pozostałości różnorodnych ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.

UE podtrzymano Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30.03.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 1999 r., poz. 71)

Powierzchnia UE wg. aktu powołującego wynosiła
5,48 ha.

4,58

364g

9.

Uchwała
Nr XIV/92/2008
RM w Drawnie
z dnia
18.02.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Zach.

Nr 39
2008 r., poz. 809

6,96

0,42

10j

Drawno

Prostynia

„Błędno”

Śródleśne jeziorko dystroficzne otoczone torfowiskiem, położone w głębokiej niecce terenowej, otoczone starodrzewami sosnowymi. Obiekt o walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Stwierdzono tu występowanie cennych roślin: rosiczki okrągłolistnej, bagna zwyczajnego, borówki bagiennej, żurawiny błotnej, grzybieni białych, bobrka trójlistkowego, wełnianki pochwowatej oraz stanowiska traszki grzebieniastej i zalotki większej.

Cel ochrony: objęcie ochroną cennych, podmokłych obszarów śródleśnych z wieloma stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Powierzchnia UE wg. uchwały
wynosi
6,96 ha

0,70

11i

2,66

22d

2,21

22f

0,32

22g

0,65

23a

10.

Uchwała
Nr XIV/92/2008
RM w Drawnie
z dnia
18.02.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Zach.

Nr 39
2008 r., poz. 809

2,21

2,21

106h

Drawno

Drawa

„Grążelowe Starorzecze”

Starorzecze odcięte od głównego nurtu Drawy z dobrze wykształconymi szuwarami o tafli wody zarośniętej grążelami. Stanowiska cennych roślin (grążel żółty) oraz zwierząt (zalotka większa).

Cel ochrony: objęcie ochroną cennych, podmokłych obszarów śródleśnych z wieloma stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Powierzchnia UE wg. uchwały
wynosi
2,21 ha

11.

Uchwała
Nr XIV/92/2008
RM w Drawnie
z dnia
18.02.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Zach.

Nr 39
2008 r., poz. 809

11,47

7,43

381i

Drawno

Brzeziny

„Żółwińskie Bagno”

Torfowisko śródleśne; na mszarze stanowiska cennych roślin: wełnianki pochwowatej, żurawiny błotnej.

Cel ochrony: objęcie ochroną cennych, podmokłych obszarów śródleśnych z wieloma stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Powierzchnia UE wg. uchwały
wynosi
11,47 ha

1,75

399c

2,29

400a

Obręb Kiełpino

12.

Uchwała
Nr XIII/99/08
RM w Reczu

z dnia
30.01.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Zach.
Nr 33, poz. 658

0,70*

0,70

140l

Recz

Kiełpino

„Wełniankowy Mszar”

Śródleśne torfowisko, stanowiska torfowców, borówki bagiennej, wełnianki pochwowatej, wełnianki wąskolistnej, żurawiny błotnej.

Cel ochrony: ochrona ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

Powierzchnia UE wg. uchwały
wynosi
0,82 ha

13.

Uchwała
Nr XIII/99/08
RM w Reczu

z dnia
30.01.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Zach.
Nr 33, poz. 658

1,00

1,00

116h

Recz

Kiełpino

„Lubieniowskie Rosiczki”

Śródleśny, bezodpływowy ekosystem – jeziorko dystroficzne z płem mszarnym, stanowiska cennych roślin: rosiczki okrągłolistnej, bagna zwyczajnego, borówki bagiennej, wełnianki pochwowatej, żurawiny błotnej.

Cel ochrony: ochrona ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

Powierzchnia UE wg. uchwały
wynosi
1,00 ha

14.

Rozporządzenie
Nr 9/95 Wojewody Gorzowskiego
z dnia
28.08.1995 r.

Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz. 58

3,65*

3,65

83a

Recz

Kiełpino

Powierzchnia pokryta zbiorowiskami leśnymi, powstałymi z samosiewów, nawiązującymi do olsu.

Cel ochrony: ochrona ekosystemu.

UE podtrzymano Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30.03.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 1999 r., poz. 71)

Powierzchnia UE wg. aktu powołującego wynosiła
3,52 ha.

15.

Rozporządzenie
Nr 9/95 Wojewody Gorzowskiego
z dnia
28.08.1995 r.

Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz. 58

8,43*

8,43

82d

Recz

Kiełpino

Powierzchnia pokryta zbiorowiskami leśnymi, powstałymi z samosiewów, nawiązującymi do olsu.

Cel ochrony: ochrona ekosystemu.

UE podtrzymano Rozporządzeniem Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30.03.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 1999 r., poz. 71)

Powierzchnia UE wg. aktu powołującego wynosiła
8,56 ha.

Obręb Dominikowo

16.

Uchwała
Nr XIV/92/2008
RM w Drawnie
z dnia
18.02.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Zach.

Nr 39
2008 r., poz. 809

8,26

0,81

184j

Drawno

Międzybór

„Torfowisko Jaźwiny”

Dobrze zachowane torfowisko przejściowe z mszarem dywanowym i jeziorkiem dystroficznym. Cenne rośliny: modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, przygiełka biała, rzęśl długoszyjkowa, rzęśl wiosenna, świbka błotna, wełnianka pochwowata, wełnianka wąskolistna, żurawina błotna oraz zwierzęta: zalotka większa. Ostoja żurawia.

Cel ochrony: Objęcie ochroną cennych, podmokłych obszarów śródleśnych z wieloma stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

 

3,26

192d

4,19

193b

17.

Uchwała
Nr XIV/92/2008
RM w Drawnie
z dnia
18.02.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Zach.

Nr 39
2008 r., poz. 809

3,42*

0,38

45g

Drawno

Dominikowo

„Krzywe Bagno”

Nieco przesuszone torfowisko położone w długiej rynnie terenowej otoczone borami sosnowymi na stoku. Stanowiska cennych roślin (trzcinnika prostego, rdestnicy alpejskiej, nerecznicy grzebieniastej).

Cel ochrony: objęcie ochroną cennych, podmokłych obszarów śródleśnych z wieloma stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Pow. UE wg. uchwały wynosi 3,86 ha.

1,92

74f

1,12

75h

Uchwała Nr XXXVIII/291/21 RM w Kaliszu Pomorskim z dnia 25.03.2021 r.

Dz. Urz. Woj. Zach.

z
2021 r., poz. 1891

3,16

1,15

46d

Kalisz Pomorski

Dominikowo

„Krzywe Bagno”

Cenny przyrodniczo kompleks torfowisk.

Cel ochrony: ochrona cennych przyrodniczo gatunków flory.

UE ustanowiony pierwotnie Uchwałą Nr XIX/134/2008 RM w Kaliszu Pomorskim
z dnia 28.03.2008 r.

 (Dz. Urz. Woj. Zach.
Nr 64,
poz. 1409).

Powierzchnia UE wg. uchwały
z 2021 r. wynosi
3,16 ha.

2,00

73a

0,01

74a

18.

Uchwała
Nr XIV/92/2008
RM w Drawnie
z dnia
18.02.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Zach.

Nr 39
2008 r., poz. 809

1,65

1,65

67c

Drawno

Dominikowo

„Martwy Bór”

Torfowisko z kikutami martwych drzew; otoczone starodrzewem sosnowym. Stanowisko torfowców, wełnianki pochwowatej, żurawiny błotnej.

Cel ochrony: objęcie ochroną cennych, podmokłych obszarów śródleśnych z wieloma stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Powierzchnia UE wg. uchwały
wynosi
1,65 ha