Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Drawno znajduje się 18 istniejących użytków ekologicznych zajmujących łącznie powierzchnię 97,16 ha.

W ekosystemach leśnych odgrywają one bardzo ważną rolę ekologiczną.
Wpływają na wzbogacenie różnorodności biologicznej, urozmaicenie krajobrazu, utrzymanie w równowadze stosunków wodnych oraz stanowią miejsca lęgowe i bytowania wielu zwierząt.

Ryc. 34.  Położenie użytków ekologicznych w Nadleśnictwie Drawno.

Tab.27.  Wykaz użytków ekologicznych.

Lp.

Nazwa

Gmina

Leśnictwo

Adres leśny

Pow. wydz. [ha]

Pow. łącznie [ha]

Podstawa prawna

Opis, uwagi

1.

Bagno nad Pańskim

Drawno

Prostynia

25a

0,91

0,91

Rozporządzenie nr 14/98 Woj. Gorzowskiego z dnia 10.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz.268)

Zachowanie bagiennych szuwarów na brzegu jeziora.

Nadbrzeżny pas szuwarów to miejsce lęgów ptaków wodnych.

2

Błędno

Drawno

Prostynia

10i

0,42

6,96

Uchwała nr XIV/92/2008 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 18 lutego 2008 r.

(Dz. Urz. Woj Zachodniopom-orskiego nr 39 z 14 kwietnia 2008 poz. 809)

Cenne rośliny: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, borówka bagienna, żurawina błotna, grzybień biały, bobrek trójlistkowy, wełnianka pochwowata. Stanowiska: traszki grzebieniastej i zalotki większej. Siedliska Natura 2000: 7140, 3160.

Śródleśne jeziorko dystroficzne otoczone torfowiskiem, położone w głębokiej niecce terenowej, otoczone starodrzewami sosnowymi.

11 i

0,70

22d

2,66

22 f

2,21

22 g

0,32

23 a

0,65

3

Bagno Hassena

Drawno

Prostynia

49d

9,26

9,26

Rozporządzenie nr 9/95 Woj. Gorzowskiego z dnia 28.08.1995 r.

(Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego nr 6, poz. 58)

Zachowanie wilgotnego zagłębienia - halizny z zadrzewieniem świerka i olszy.

Znacznie przekształcone torfowisko z pozostałościami roślinności bagiennej.

4

Grążelowe Starorzecze

Drawno

Drawa

106 g

2,21

2,21

Uchwała nr XIV/92/2008 Rady miejskiej w Drawnie z dnia 18 lutego 2008 r.

(Dz. Urz. Woj Zachodniopom-orskiego nr 39 z 14 kwietnia 2008 poz. 809)

Stanowisko cennych roślin: grążel żółty oraz zwierząt: zalotka większa.

Starorzecze odcięte od głównego nurtu Drawy z dobrze wykształconymi szuwarami o tafli wody zarośniętej grążelami.

5

Parszywe Bagno II

Bierzwnik

Barnimie

375 i

0,25

0,25

Uchwała nr XIV/100/2008 Rady Gminy w Bierzwniku z 28 kwietnia 2008 r.

(Dz. Urz. Woj Zachodniopomorskiego nr 85 z 15 października 2008 poz. 1793)

Objęcie ochroną, podmokłego obszaru śródleśnego ze stanowiskami chronionych
i rzadkich roślin i zwierząt

torfowisko przejściowe, częściowo przesuszone z żurawiną błotną

Drawno

Barnimie

375j

0,25

2,55* (Wg. uchwały 2,58 ha)

Uchwała nr XIV/92/2008 Rady miejskiej w Drawnie z dnia 18 lutego 2008 r.

(Dz. Urz. Woj Zachodniopom-orskiego nr 39
z 14 kwietnia 2008 poz. 809)

Torfowisko przejściowe, częściowo przesuszone z żurawiną błotną.

394 c

0,76

395 b

1,54

6

Parszywe Bagno I

Drawno

Barnimie

376 f

0,25

4,89* (Wg. uchwały 4,86 ha)

Rozporządzenie nr 14/98 Woj. Gorzowskiego z dnia 10.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz.268)

Zachowanie torfowiska śródleśnego.

Nieco przesuszone,
ale stosunkowo dobrze zachowane torfowisko mszarne.

377 f

2,76

395f

0,43

396 a

1,45

377d

1,59

1,59

Rozporządzenie nr 9/95 Woj. Gorzowskiego z dnia 28.08.1995 r.

(Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego nr 6, poz. 58)

7

Gack I

Drawno

Brzeziny

294 l

13,62

13,62

Rozporządzenie nr 14/98 Woj. Gorzowskiego z dnia 10.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz.268)

Zachowanie torfowiska mszarnego z cenną florą.

Dobrze zachowane torfowisko mszarne z mszarem dywanowym
i mszarem kępkowo-dolinkowym.

8

Gack II

Drawno

Brzeziny

316 h

4,16

4,16

Rozporządzenie nr 14/98 Woj. Gorzowskiego z dnia 10.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz.268)

Zachowanie śródleśnego torfowiska.

Przesuszony mszar śródleśny, zdegradowany i zarastający sosną lub świerkiem.

9

Gack III

Drawno

Brzeziny

340 c

2,84

2,84

Rozporządzenie nr 14/98 Woj. Gorzowskiego z dnia 10.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz.268)

Zachowanie śródleśnego torfowiska.

Przesuszony mszar śródleśny, zdegradowany. Obiekt i cały korytarz istotny dla zwierzyny łownej.

10

Brzozowe bagna

Drawno

Brzeziny

363 g

0,90

5,48

Rozporządzenie nr 9/95 Woj. Gorzowskiego z dnia 28.08.1995 r.

(Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego nr 6, poz. 58)

Zachowanie śródleśnego torfowiska.

Przesuszony mszar w typie siedliskowym "boru mieszanego bagiennego" zarastający samosiewem świerka.

364 g

4,58

11

Żółcińskie Bagno

Drawno

Brzeziny

381 k

7,43

11,47

Uchwała nr XIV/92/2008 Rady miejskiej w Drawnie z dnia 18 lutego 2008 r.

(Dz. Urz. Woj Zachodniopomorskiego nr 39
z 14 kwietnia 2008 poz. 809)

Na mszarze stanowiska cennych roślin: wełnianki pochwowatej, żurawiny błotnej.

Torfowisko śródleśne nieopodal osady Jelonek.

399 c

1,75

400 a

2,29

12

Brak nazwy własnej

Recz

Kiełpino

82 g

8,56

8,56

Rozporządzenie nr 9/95 Woj. Gorzowskiego z dnia 28.08.1995 r.

(Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego nr 6, poz. 58)

Zachowanie pozostałości naturalnych ekosystemów, które znalazły się w otoczeniu użytkowanych gospodarczo i zmienionych już przez człowieka terenów.

Powierzchnia pokryta jest zbiorowiskami leśnymi, powstałymi z samosiewów, nawiązującymi do olsu.

13

Brak nazwy własnej

Recz

Kiełpino

83 a

3,52

3,52

Rozporządzenie nr 9/95 Woj. Gorzowskiego z dnia 28.08.1995 r.

(Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego nr 6, poz. 58)

Ochrona pozostałości różnych ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.

Powierzchnia pokryta jest zbiorowiskami leśnymi, powstałymi z samosiewów, nawiązującymi do olsu.

14

Lubieniowskie Rosiczki

Recz

Kiełpino

116 h

1,00

1,00

Uchwała nr XIII/92/2008 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 r.

(Dz. Urz. Woj Zachodniopomorskiego nr 33  poz. 658)

Śródleśny bezodpływowy ekosystem -  jeziorko dystroficzne z płem mszarnym .Stanowisko rosiczki okrągłolistnej, torfowców, bagna zwyczajnego, wełnianki pochwowatej, borówki bagiennej, żurawiny błotnej. Obiekt o bardzo wysokich walorach krajobrazowych, walorach lokalnych i dydaktycznych.

15

Wełniankowy Mszar

Recz

Kiełpino

140 l

0,82

0,82

Uchwała nr XIII/92/2008 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 r.

(Dz. Urz. Woj Zachodniopom-orskiego nr 33  poz. 658)

Niewielkie śródleśne torfowisko, stanowisko torfowców, wełnianki wąskolistnej, żurawiny błotnej, borówki bagiennej. Samosiew brzozy, turzycowiska.

16

Martwy Bór

Drawno

Dominikiowo

67 c

1,65

1,65

Uchwała nr XIV/92/2008 Rady miejskiej w Drawnie z dnia 18 lutego 2008 r.

(Dz. Urz. Woj Zachodniopom-orskiego nr 39 z 14 kwietnia 2008 poz. 809)

Stanowiska torfowców, wełnianki pochwowatej, żurawiny błotnej.

Torfowisko z kikutami martwych drzew, otoczone starodrzewem sosnowym.

17

Krzywe Bagno

Drawno Dominikowo

45 d

0,38

3,86

Uchwała nr XIV/92/2008 Rady miejskiej w Drawnie z dnia 18 lutego 2008 r.

(Dz. Urz. Woj Zachodniopom-orskiego nr 39 z 14 kwietnia 2008 poz. 809)

Stanowiska cennych roślin: trzcinnika prostego, rdestnicy alpejskiej, narecznicy grzebieniastej.

Nieco przesuszone torfowisko położone w długiej rynnie terenowej otoczone borami sosnowymi na stoku.

74 f

2,36

75 g

1,12

Kalisz Pomorski Dominikowo

46 d

1,15

3,30

Uchwała Nr XIX/134/2008 Rady miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 marca 2008 r

Ochrona cennych przyrodniczo gatunków flory

Kompleks torfowisk.

73 a

2,00

74 a

0,15

18

Torfowisko Jaźwiny

Drawno Międzybór

184 j

0,81

8,26

Uchwała nr XIV/92/2008 Rady miejskiej w Drawnie z dnia 18 lutego 2008 r.

(Dz. Urz. Woj Zachodniopom-orskiego nr 39 z 14 kwietnia 2008 poz. 809)

Cenne rośliny: modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, przygiełka biała, rzęśl długoszyjkowa i wiosenna, świbka błotna, wełnianka pochwowata i wąskolistna, żurawina błotna oraz zwierzęta: zalotka większa. Ostoja żurawia.

Dobrze zachowane torfowisko przejściowe z mszarem dywanowym i jeziorkiem dystroficznym.

192 d

3,26

193 b

4,19

Razem Nadleśnictwo

97,16

 

 

 Tablica informacyjna użytku ekologicznego „Błędno" (fot Radosław Parkoła).