Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.
 
Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.
 
O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.
 
Pozyskane drewno pochodzi z:
cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.
Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.
 
W Naldeśnictwie Drawno przeciętny roczny rozmiar pozyskania grubizny zaplanowany na najbliższe 10-lecie wynosi 103 774 m3. Drewno pozyskane będzie w ramach użytkowania rębnego i przedrębnego.
 
Etat użytkowania rębnego dla poszczególnych gospodarstw wyliczony został zgodnie z potrzebami wynikającymi z funkcji lasów, stanu hodowlanego drzewostanów, stopnia zaawansowania odnowień podokapowych oraz z konieczności zachowania odpowiedniego ładu przestrzennego i czasowego w ostępach.
 
Do użytków przedrębnych w planie urządzenia lasu zaliczone zostało drewno projektowane do pozyskania w ramach czyszczeń późnych (CP-P) i trzebieży (TW, TP). Na podstawie tabel według rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku ustalony został etat powierzchniowy. Etat użytkowania przedrębnego w rozmiarze miąższościowym ustalony został w oparciu o wielkość spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości w drzewostanach zaplanowanych do użytkowania przedrębnego, strukture wiekową drzewostanów, zaplanowane zadania powierzchniowe, pozyskanie grubizny w ramach użytkowania przedrębnego w okresie ostatnich pięciu lat. Przy ustalaniu etatu przyjęto zasadę, że planowany i przyjęty rozmiar miąższości użytkowania przedrębnego nie może przekroczyć 55% spodziewanego przyrostu bieżącego we wszystkich drzewostanach, w których nie planuje się użytkowania rębnego.
Etat miąższościowy użytków głównych (rębnych i przedrębnych) jest pojęciem prawnym, zapisanym w ustawie o lasach. Jest to całkowita miąższość grubizny netto, zaprojektowana do pozyskania w planie urządzenia lasu, na którą składają się:
- użytki rębne zaliczone na poczet przyjętego etatu łącznie ze spodziewanym 5 % przyrostem
- użytki rębne nie zaliczone na poczet przyjętego etatu powierzchniowego
- użytki przedrębne.
 
Zatwierdzony łączny miąższościowy etat użytków głównych jest etatem maksymalnym, którego nadleśnictwo nie może przekroczyć. Przyjęty etat użytkowania rębnego wynosi 556 745 m3. Przyjęty etat powierzchniowy użytkowania przedrębnego wynosi 12 884.19 ha i stanowi wielkość obligatoryjną do wykonania w okresie obowiązywania planu urządzenia lasu.