Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

1. Warunki przyrodnicze
Zgodnie z podziałem Polski na regiony przyrodniczo – leśne NadleśnictwoDrawno położone jest w:

Krainie I: Bałtyckiej
Mezoregionie: Pojezierza Choszczeńskiego (I-10)
Krainie III: Wielkopolsko - Pomorskiej
Mezoregionie: Równiny Drawskiej (III-5)


2. Typy siedliskowe lasu
Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie są: BMśw - 33,5%, Bśw – 32,8%, LMśw – 24,4%. Siedliska borowe zajmują łącznie 67,3%, lasowe i olsowe –32,7% powierzchni leśnej Nadleśnictwa.

3. Występujące gatunki drzew
Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna - stanowi 86,2% powierzchni drzewostanów. Udział pozostałych gatunków jest mniejszy: brzoza 4,6%, buk 2,2%, dąb szypułkowy 1,5%, dąb bezszypułkowy 0,8%, świerk 0,6%, modrzew 0,5%, daglezja 0,1%.

Aż 95,3% gatunków głównych cechuje się dobrą bonitacją - od IA do II. Drzewostany o niskiej bonitacji - III i IV zajmują niewielką powierzchnię na terenie Nadleśnictwa Drawno (4,7%).

Przeciętny wiek drzewostanu wynosi 57 lat. Dominują drzewostany IIIb klasy wieku – od 51 do 60 lat (15,6%). Drzewostany 21-30-letnie stanowią 12,9% powierzchni lasów Nadleśnictwa, a lasy w wieku od 61 do 70 lat - 10,6%.

Średnia zasobność drzewostanów wynosi 240 m³/ha.